สัมมนา “ธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center”

ปัจจุบัน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดธุรกิจ ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่สำคัญ 3 หลักสูตรด้วยกันคือ

  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math : หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยมีการประยุกต์ใช้สื่อ Animation ทีทันสมัย
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English : หลักสูตรภาษาอังกฤษในมาตรฐาน CEFR ของยุโรป ที่เน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English proficiency) ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีการประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia และระบบ e-Learning ที่ทันสมัย
  3. หลักสูตรไอคิดส์ (iKids) หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง : หลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเด็ก ให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง ผ่านการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และสนุกสนาน

โดยปัจจุบัน SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจธุรกิจการศึกษา และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมทำงานกับซีเอ็ด ในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ในการซื้อแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center ไปประกอบกิจการ และมีผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ SE-ED Learning Center จึงได้จัดสัมมนา – ธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center — “ร่วมสร้างเด็กไทยให้เก่งขึ้นกับซีเอ็ด” ขึ้น โดยมีหัวข้อการสัมมนา และกำหนดการโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

9.00 – 9.30 น. แนะนำ SE-ED Learning Center ธุรกิจการศึกษาของซีเอ็ด

  • ความเป็นมาของ SE-ED Learning Center และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการศึกษา
  • แนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิชาการ และการตลาดของ SE-ED Learning Center

9.30 – 10.30 น. แนะนำจุดเด่นของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English และหลักสูตร iKids

  • จุดเด่นของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาท – เน้นพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA — ที่สามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ระบบการเรียนการสอนที่มีสื่อ Animation ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ตลอดจนสามารถลดการพึ่งพาความสามารถพิเศษของครูผู้สอนลง และระบบการจัดการชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนที่สมัครใหม่สามารถเข้าเรียนได้ ทันที โดยไม่ต้องรอเริ่มเรียน
  • จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ที่เป็นหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังฤษในระดับประถมศึกษาที่เป็น – หลักสูตรเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) ที่เน้นการออกเสียง (Phonics) พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร — ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ระบบการเรียนการสอนที่มีสื่อ Interactive Multimedia ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้นักเรียนสนุกกับการใช้ภาษาในห้องเรียน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้าน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ลดการพึ่งพาความสามารถพิเศษของครูผู้สอน หรือครูฝรั่งเจ้าของภาษาลง และระบบการจัดการชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนที่สมัครใหม่ สามารถเข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอเริ่มเรียน
  • จุดเด่นของหลักสูตร iKids ที่เป็น – หลักสูตรนักประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และโครงงานนวัตกรรม
   ภายใต้แนวคิด STEM Education ที่มีการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว –
   ระบบการเรียนการสอนที่่มีสื่อ Animation ในการช่วยสนับสนุนการสอน ที่ทำให้ครูสามารถอำนวยการเรียนการสอน STEM Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

10.30 – 12.00 น. แนวทางในการลงทุน และตอบข้อซักถาม

  • การเลือกทำเลที่ตั้ง
  • การวางแผนการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
  • แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
  • อภิปราย และตอบข้อซักถาม
  • สำหรับท่านที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจร่วมกันกับทาง SE-ED Learning Center สามารถขอรับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้น และนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของ SE-ED Learning Center เพื่อหารือในรายละเอียดในวันเวลาที่สะดวกต่อไปได้

วันสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

หมายเหต : ปกติงานสัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center จะจัดขึ้นในทุกๆ ไตรมาส (เดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน) โดยการสัมมนาแต่ละครั้ง จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. หากต้องการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาโทรศัพท์สอบถามยืนยันวัน และเวลาสถานที่อีกครั้งหนึ่ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2739 – 8888 หรือมือถือ 08 – 1832 – 2299 เพื่อลงทะเบียน

สถานที่สัมมนา

SE-ED Learning Center บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 เลขที่ 1858/87-90 ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 <แผนที่>

สอบถาม และสำรองที่นั่ง

ผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2739 – 8888 หรือ มือถือ 08 – 1832 – 2299 หรือ email: slc@se-ed.com