กติกาทั่วไปการแข่งขันหุ่นยนต์ iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018 สนามที่ 2

กติกาทั่วไปการแข่งขันหุ่นยนต์
iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018
สนามที่ 2
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้า The Hub Zeer Rangsit

รายละเอียดกติกาอาจมีแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
facebook : https://www.facebook.com/ikidsweb

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา รายละเอียด
10.00 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
11.00 น. - 12.00 น. ประชุมทีมหุ่นยนต์ที่เข้าแข่งขัน และครูปรึกษา พร้อมจับสลากสายการแข่งขัน
13.00 น. - 16.00 น. ทีมหุ่นยนต์ทดสอบสนามตามอัธยาศัย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา รายละเอียด
10.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน
10.30 น. - 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน
12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.30 น. เริ่มการแข่งขัน (ต่อ)
15.30 น. - 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
หมายเหตุ กำหนดเวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

A. นิยามของประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันหุ่นยนต์ iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018 มีการแข่งขัน 5 ประเภท ดังนี้
1. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก รุ่นจูเนียร์
2. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก (วิ่งตามเส้นดำ) รุ่นจูเนียร์
3. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก (วิ่งตามเส้นดำ) รุ่นทั่วไป
4. หุ่นยนต์เขาวงกต รุ่นจูเนียร์
5. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นจูเนียร์

หมายเหตุ
     - ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท
     - ในการแข่งขันประเภทเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกการแข่งขันได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น หมายความว่า หากลงแข่งขันประเภทหุ่นยนต์รุ่นจูเนียร์ จะไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันประเภทหุ่นยนต์รุ่นทั่วไปด้วย เป็นต้น

B. นิยามของอายุผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันรุ่นจูเนียร์และรุ่นทั่วไป : ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 7-12 ปี คือ ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2549

หมายเหตุ
     - ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนด เข้าทำการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     - ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าที่กำหนด ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการแข่งขัน อย่างไรก็ดี ในทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้นๆ
     - ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนปกติ ตราบใดที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้นๆ

C. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

การแข่งขันรุ่นจูเนียร์ (Junior)

1. ชิ้นส่วนพลาสติก กล่องควบคุม มอเตอร์ เซนเซอร์ รีโมตคอนโทรลที่ใช้ในการประกอบเป็นหุ่นยนต์ ต้องมาจากชุด GOMA HAND, ชุด GOMA BRAIN, ชุด MY ROBOT TIME (คลิกดู) , ชุดทดลอง iKids Level 1-6 (คลิกดู) , ชุดหุ่นยนต์ MRT3, ชุดหุ่นยนต์ MRT5 หรือชุดหุ่นยนต์ T.O.P.
2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและนำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
3. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองมาในวันแข่งขัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ที่ทำให้อุปกรณ์ในการแข่งขันของทีมผู้เข้าแข่งขันเสียหาย ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน
4. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมมาก่อนการแข่งขันได้
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือใดๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
6. ไม่อนุญาตให้ใช้ กาว หรือเทปเหนียวในการยึดติดชิ้นส่วนใดๆ เข้าด้วยกัน การละเมิดกฎข้อนี้ จะทำให้ทีมผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการดัดแปลงจากสถานะปกติ ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

การแข่งขันรุ่นทั่วไป (Open)

1. ไม่จำกัดชนิดและจำนวนชิ้นส่วนหุ่นยนต์
2. ไม่จำกัดชนิดและจำนวนกล่องควบคุม สามารถใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดใด จำนวนเท่าใดก็ได้
3. ไม่จำกัดชนิดหรือประเภทของมอเตอร์ หรือเซนเซอร์ที่ใช้
4. ไม่จำกัดชนิดหรือประเภทของรีโมตคอนโทรล
5. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและนำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
6. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองมาในวันแข่งขัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ที่ทำให้อุปกรณ์ในการแข่งขันของทีมผู้เข้าแข่งขันเสียหาย ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมก่อนการแข่งขันได้
8. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือใดๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

D. ข้อห้ามในการแข่งขัน

1. ห้ามทำความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน หรือ หุ่นยนต์ของทีมผู้เข้าแข่งขันอื่น
2. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่อันตราย หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนการแข่งขันได้
3. ห้ามใช้วาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ผู้ชม คณะกรรมการ หรือทีมงานจัดงาน
4. ห้ามนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทั้งแบบมีสาย และไร้สายเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
5. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแข่งขัน
6. ห้ามสื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้แข่งขันทีมเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ทีมที่ทำผิดกติกาข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
7. การกระทำอื่นใดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

D. การให้คะแนน และการตัดสิน

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงนามยืนยันผลการแข่งขันหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถคัดค้านผลการแข่งขันได้หลังจากลงนามยอมรับผลแล้ว
2. ในกรณีที่มีการจับโดยเครื่องบันทึกเวลา เวลาจะเริ่มเดินหลังจากหุ่นยนต์ผ่านจุด START และหยุดเดิน เมื่อหุ่นยนต์ถึงจุด END
     2.1 ถ้าเครื่องมือจับเวลาไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ให้เริ่มต้นจับเวลาใหม่ได้มากที่สุดสามครั้ง หากเครื่องจับเวลายังไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำหุ่นยนต์ไปแก้ไขโครงสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้เครื่องมือวัดเวลาสามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้
     2.2 ในกรณีที่เกิดไฟดับหรือเครื่องจับเวลาขัดข้อง จะใช้การจับเวลาโดยนาฬิกาของกรรมการ
3. คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์ตักเตือน และตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมหรือครูผู้ดูแลทีมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือการคําตัดสินของกรรมการ
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

E. การแข่งขัน

1. ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ ถ้าหุ่นยนต์ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้แข่งขันมีเวลา 15 นาทีในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหุ่นยนต์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
2. ถ้าหุ่นยนต์พบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 5 นาที ในการซ่อมแซมหุ่นยนต์
3. กรรมการสามารถกำหนดสนาม เวลาการทดสอบหุ่นยนต์ ให้ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมได้รับความเท่าเทียมกันในการใช้เวลาทดลองหุ่นยนต์
4. รีโมตคอนโทรล
     4.1 การแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ อนุญาตให้ใช้รีโมตคอนโทรลของชุดหุ่นยนต์ไอคิดส์ หรือ MRT เท่านั้น
     4.2 ในกรณีเกิดปัญหาความสับสนในช่องการสื่อสาร หากทั้งสองทีมไม่สามารถตกลงเรื่องช่องการสื่อสารได้ ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
     4.3 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากกรรมการให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
5. จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์หลุดออกมาในขณะทำการแข่งขัน กรรมการอาจพิจารณาจัดการกับทีมที่ทำชิ้นส่วนหลุดได้ตามความเหมาะสม
6. ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสหุ่นยนต์ หรือรีโมตคอนโทรลในระหว่างการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ

การรับสมัคร iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018 สนามที่ 2

     - กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
     - ค่าลงทะเบียนการแข่งขันคนละ 150 บาท
     - ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท
     - ในการแข่งขันประเภทเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกการแข่งขันได้เพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เท่านั้น หมายความว่า ผู้ที่ลงเข้าแข่งขันรุ่นจูเนียร์ จะไม่สามารถลงแข่งขันรุ่นทั่วไปได้ เป็นต้น
     - สามารถส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาได้ทางอีเมล์, โทรสาร, ระบบออนไลน์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
     - อีเมล์ ikids@se-ed.com, โทรสาร 0 2826 8294
     - กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/NnyGYKVUawrozBeR2
     - [QR Code Online Application]

การชำระค่าลงทะเบียน

สามารถชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี "บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)" ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
     - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 333 – 1 – 20198 – 2
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีนครินทร์ เลขที่ 739 – 2 – 16222 – 9
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ เลขที่ 048 – 2 – 65012 – 0
     - ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม เลขที่ 118 – 4 – 22260 – 0
     - ธนาคารทหารไทย สาขาบางนา-ตราด กม.4 เลขที่ 189 – 2 – 00769 – 9
     - ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา เลขที่ 086 – 1 – 20565 – 0

รางวัลสำหรับการแข่งขันแต่ละรายการ

รูปแบบการนับคะแนน

การแข่งขัน iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018 จะเป็นการแข่งขันแบบเก็บคะแนน โดยคะแนนของผู้เข้าแข่งขันจะแยกเป็นรุ่นจูเนียร์ และรุ่นทั่วไป หลังจากผู้แข่งขันทำการแข่งขันครบทุกสนามแล้ว จะนำคะแนนของผู้แข่งขันที่ได้แต่ละสนามมารวมกัน เพื่อจัดลำดับหาผู้เข้ารอบ ผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ จะมีสิทธิพิเศษในการไปรอเข้ารอบการแข่งขันในสนามสุดท้ายของปี โดยไม่ต้องเริ่มเข้าแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก

รางวัลและคะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้ มีดังนี้

รางวัล คะแนน
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ และประกาศนียบัตร
100
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และประกาศนียบัตร
90
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และประกาศนียบัตร
80
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และประกาศนียบัตร
70
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018

กติกาและประเภทการแข่งขัน

รุ่นจูเนียร์ (Junior)

มีแข่งขัน 4 ประเภท คือ
1. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก รุ่นจูเนียร์
2. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก (วิ่งตามเส้นดำ) รุ่นจูเนียร์
3. หุ่นยนต์เขาวงกต รุ่นจูเนียร์
4. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นจูเนียร์

รุ่นทั่วไป (Open)

มีแข่งขัน 1 ประเภท คือ
1. หุ่นยนต์วิ่งควายมหาสนุก (วิ่งตามเส้นดำ) รุ่นทั่วไป

-------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแข่งขัน

iKids ROBOT THAILAND YOUTH LEAGUE 2018 สนาม 2


> คลิกตรวจสอบ <
-------------------------------------------------------------------------------

ติดตามอัปเดตข่าวการแข่งขันได้ที่

- เว็บไซต์ http://www.ikidsweb.com
- facebook : https://www.facebook.com/ikidsweb

จัดโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2826 8263, 08 6971 8900 โทรสาร 0 2826 8294
email : ikids@se-ed.comGallery >>>
image-1
image-1
image-1