ธุรกิจแฟรนไชส์
แฟรนไชส์ iKids
งบประมาณในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
ค่าอุปกรณ์หุ่นยนต์สื่อการสอน
ค่าใช้จ่ายในการใช้หลักสูตร
สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ
คุณสมบัติของแฟรนไชส์

 

     SE-ED iKids เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปของหุ่นยนต์ที่สามารถฝึกหัดประกอบ และสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหา โดยการนำองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างสรรค์เป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
     หลักสูตร iKids ออกแบบขึ้นโดยเน้นการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญหนึ่งในสาม ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความคิด ความเข้าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการทำงานทางวิศวกรรม และการสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหาในหลักสูตรยังได้สอดแทรกทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ในเชิงเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM Education ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคตตาม แนวคิด 3i ที่ทางทีมวิชาการของซีเอ็ดฯ ได้บรรจุไว้ภายในหลักสูตรนี้ด้วย
     ในด้านของสื่อการเรียนรู้ ทางทีมวิชาการซีเอ็ดฯ ได้เลือกนำชุดหุ่นยนต์ HunaRobo จากประเทศเกาหลี มาใช้เป็นสื่อการสอนหลักในหลักสูตร ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของความสามารถในการนำมาออกแบบสิ่งของต่างๆ ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ด้วย จึงทำให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนรู้ และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ และในด้านการเรียนการสอนก็ได้มีการนำสื่อ Animation มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้วย ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจ เกิดความเข้าใจมากขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน
     หลักสูตร iKids จึงเป็นหลักสูตรเรียนเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเด็ก ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนอย่างสนุก สามารถถ่ายทอดจินตนาการของน้องๆ สู่ชิ้นงานที่ทำได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบครอบ บนเงื่อนไขที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ทำให้น้องๆ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้ รู้จักลองผิดลองถูกอย่างมีเหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา รู้จักที่จะนำความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น จากการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ คุณเมธา นราศรี ทีมวิชาการและปฏิบัติการหลักสูตร iKids
โทรศัพท์ 0 – 2826 – 8263, มือถือ 086 – 971 – 8900, E-mail : ikids@se-ed.com