แฟรนไชส์

แฟรนไชส์หลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids

SE-ED iKids เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปของหุ่นยนต์ที่สามารถฝึกหัดประกอบ และสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหา โดยการนำองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างสรรค์เป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หลักสูตร iKids ออกแบบขึ้นโดยเน้นการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญหนึ่งในสาม ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความคิด ความเข้าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการทำงานทางวิศวกรรม และการสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนั้นเนื้อหาในหลักสูตรยังได้สอดแทรกทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ในเชิงเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM Education ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคตตาม แนวคิด 3i ที่ทางทีมวิชาการของซีเอ็ดฯ ได้บรรจุไว้ภายในหลักสูตรนี้ด้วย

ในด้านของสื่อการเรียนรู้ ทางทีมวิชาการซีเอ็ดฯ ได้เลือกนำชุดหุ่นยนต์ HunaRobo จากประเทศเกาหลี มาใช้เป็นสื่อการสอนหลักในหลักสูตร ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของความสามารถในการนำมาออกแบบสิ่งของต่างๆ ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ด้วย จึงทำให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนรู้ และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่ และในด้านการเรียนการสอนก็ได้มีการนำสื่อ Animation มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้วย ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจ เกิดความเข้าใจมากขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

หลักสูตร iKids จึงเป็นหลักสูตรเรียนเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเด็ก ที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนอย่างสนุก สามารถถ่ายทอดจินตนาการของน้องๆ สู่ชิ้นงานที่ทำได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบครอบ บนเงื่อนไขที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ทำให้น้องๆ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้ รู้จักลองผิดลองถูกอย่างมีเหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา รู้จักที่จะนำความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น จากการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

งบประมาณในการลงทุน และค่าใช้จ่าย

  • เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 250,000 บาท (ระยะเวลาคืนทุน 1 – 2 ปี)*

   * หมายเหตุ เงินลงทุนไม่รวมค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าตกแต่งอาคารสถานที่ ส่วนระยะเวลาในการคืนทุนนั้น ขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่ตั้ง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการเอาใจใส่นักเรียน และผู้ปกครอง

ค่าระบบ และโครงสร้างพื้นฐาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • Software : SLC-Billing และระบบ Learning Management System (LMS)
  • ระบบ Courseware Management และสิทธิในการใช้สื่อ Animation จำนวน 40 ตอน ความยาวรวมกันประมาณ 200 นาที ครอบคลุมทั้งหลักสูตร

ค่าอุปกรณ์หุ่นยนต์สื่อการสอนจาก Hunarobo (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์สื่อการสอนจาก Hunarobo จำนวนหนึ่งสำหรับเริ่มเปิดการสอนในทุกระดับของหลักสูตร
  • สนามทดสอบหุ่นยนต์มาตรฐาน 2 แบบ

ค่าใช้จ่ายในการใช้หลักสูตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • ค่าธรรมเนียมการใช้หลักสูตร (Royalty Fee)
  • ค่าฝึกอบรมรายปี (Annual Training Fee)
  • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ (IT Fee)

สิ่งที่ Franchisee จะได้รับ

  • ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
  • การประสานงาน และการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ การปฏิบัติงาน และการตลาด
  • การฝึกอบรมครูผู้สอน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกระดับ
  • ชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์สื่อการสอนจาก Hunarobo และสนามทดสอบ
  • โบรชัวร์ และเอกสารของหลักสูตร รวมจำนวน 1,500 ใบ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
  • Software : Learning Management System (LMS)
  • Software : SLC-Billing
  • Software : Courseware Management
  • สิทธิในการใช้สื่อ Animation 40 ตอน ครอบคลุมทั้งหลักสูตร มีความยาวประมาณ 200 นาที
  • ตัวอย่างแบบในการตกแต่งสถาบัน

คุณสมบัติของ Franchisee

  • มีความสนใจในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย และมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่น และพร้อมให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดจากทางหลักสูตร iKids
  • มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตวิทยาในการพูดคุย และให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง
  • มีความพร้อมในการลงทุน และพร้อมที่จะดูแลกิจการด้วยตนเองอย่างเอาใจใส่ มองความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว อย่างยั่งยืน
  • มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี ได้แก่
   – พื้นที่โซนการศึกษาในศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า พื้นที่ในย่านโรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนเสริม หรือโรงเรียนกวดวิชา (ในทำเลดังกล่าวมีโรงเรียนประมาณ 3 – 4 โรงเรียน)
   – พื้นที่ที่ใกล้โรงเรียน หมู่บ้าน หรือชุมชน

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ คุณจิระศักดิ์ เหล่าเรืองธนา ทีมวิชาการและปฏิบัติการหลักสูตร iKids โทรศัพท์ 0 – 2739 – 8130, มือถือ 08 – 1629 – 4748, email : ikids@se-ed.com