หลักสูตรซีเอ็ดไอคิดส์

SE-ED iKids หลักสูตรเก่งคิดเก่งสร้าง Innovative Inspiration for Kids

SE-ED iKids หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง คืออะไร ?

ซีเอ็ด ไอคิดส์ คือ หลักสูตรการเรียนรู้ที่ปูพื้นฐานให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านสื่อการเรียนรู้ Hunarobo จากประเทศเกาหลี ที่คัดสรรโดยทีมวิชาการของซีเอ็ด การเรียนเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่

แนวคิด 3i ของซีเอ็ด ไอคิดส์

"ซีเอ็ด ไอคิดส์" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กรักการประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด 3i คือ

  • inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
  • imagination ให้เด็กๆ ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
  • innovation ฝึกการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

รูปแบบการเรียนในหลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง

การเรียนในห้องเรียน อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ให้เด็กๆ สร้างและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser) ผ่านสื่อการสอนทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียและหนังสือ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน เสริมความรู้ด้าน ในระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้เด็กเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียนรู้ ช่วงท้ายของทุกหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

รู้จักกับ STEM

STEM มาจากอักษรย่อของ 4 สาขาวิชาหลัก คือ Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์)

STEM Education คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสาขาวิชาหลักที่สำคัญ 4 สาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นด้าน

  • ความเข้าใจ ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจลึกซึ้งเชื่อมโยงการเรียนรู้วิชาหลักทั้งสี่ได้
  • การวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)
  • การแก้ปัญหา ฝึกฝนให้มองภาพและแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ (System Integration)

6 เหตุผลที่ทำไมเด็กๆ จึงควรมาเรียนหลักสูตร iKids

เหตุผลที่ 1 ซีเอ็ด ไอคิดส์ เป็นหลักสูตรด้านการออกแบบนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น-ระดับสูงที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอย่างเต็มที่
เหตุผลที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านการคิดการทดลอง ที่เข้าใจง่ายโดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)
เหตุผลที่ 3
สอดคล้องกับระบบการเรียนรู้แบบ STEM ซึ่งทำให้เด็กเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
เหตุผลที่ 4
อุปกรณ์การเรียนรู้ระดับคุณภาพถูกออกแบบมาอย่างดี มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง คัดสรรและจัดทำโดยทีมงานฝ่ายวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เหตุผลที่ 5 สื่อการสอนที่ทันสมัย ด้วยการใช้สื่อ Animation ที่ดูสนุกสนานและเข้าใจง่าย ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มที่
เหตุผลที่ 6 พร้อมระบบจัดการการเรียนรู้ Learning Management System-LMS ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการในการเรียนรู้และเก็บภาพผลงานของเด็กผ่านระบบ LMS ได้

หลักสูตร iKids แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 Level

Level 1 Junior Engineering–Basic Level

(เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 7-9 ปี

Level 1 Junior Engineering–Basic Level

เรียนรู้พื้นฐานการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เบื้องต้น การใช้งานมอเตอร์ และกลไกขับเคลื่อน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์รูปสัตว์ อาทิ หุ่นยนต์ลูกหมู 3 ตัว, หุ่นหมาป่า, หุ่นกระต่ายกับเต่า, หุ่นสุนัขและปลา, หุ่นยีราฟ นกกระจอกเทศ ปู ช้าง และหุ่นจระเข้ รวม 13 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง

Level 2 Junior Engineering-Intermediate Level

(เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 8-12 ปี

Level 2 Junior Engineering-Intermediate Level

เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้น เพิ่มการใช้งานมอเตอร์เป็น 2 ตัว พร้อมติดกล่องสมองกลควบคุมหุ่นยนต์ และเริ่มต้นใช้งานตัวเซนเซอร์อินฟราเรดควบคุม ประกอบเป็นหุ่นยนต์หลายแบบ อาทิ หุ่นยนต์เป็ดน้อยจอมตื้อ, หุ่นยนต์รถไฟโธมัส, หุ่นยนต์รถดับเพลิง และหุ่นยนต์นักสกี รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง

Level 3 Junior Engineering-Advanced Level

(เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 9-12 ปี

Level 3 Junior Engineering-Advanced Level

เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้น การใช้งานรีโมตคอนโทรลการเคลื่อนที่ด้วยกลไกแบบสายพานและใช้ขาเดิน พร้อมติดกล่องสมองกลควบคุม สร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ อาทิ หุ่นยนต์รถแข่งฟอร์มูลาร์วัน, อัศวินดอนกิโฮเต้และลาน้อย, รถถังประจัญบานและหุ่นแมลง 6 ขา รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง

Level 4A และ 4B Senior Engineering-Basic Level

(แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 9-15 ปี

Level 4A และ 4B Senior Engineering-Basic Level

เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้นอีกระดับ เรียนรู้การใช้งานกล่องควบคุมที่มีฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น ร่วมกับเซนเซอร์หลายแบบ

  • Level 4A สร้างหุ่นยนต์นกเพนกวินโชว์, เครื่องบินปีกคู่, รถบั๊มมหาสนุก และเครื่องยิงลูกข่าง รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
  • Level 4B สร้างหุ่นยนต์รถไฟโธมัส, หุ่นยนต์นักสำรวจ, หุ่นยนต์แมงป่อง และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1 รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง

Level 5A และ 5B Senior Engineering-Intermediate Level

(แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 10-15 ปี

Level 5A และ 5B Senior Engineering-Intermediate Level

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อทำงานร่วมกับกล่องควบคุม มอเตอร์ และเซนเซอร์

  • Level 5A สร้างหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V2, หุ่นยนต์นักรบค้อน และรถดัมพ์หรรษา พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
  • Level 5B สร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาด, หุ่นยนต์นักซิ่งขับเคลื่อน 4 ล้อ, หุ่นยนต์คีมยักษ์ และหุ่นยนต์ขว้างหิน รวม 4 แบบพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง

Level 6A และ 6B Senior Engineering-Advanced Level

(แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 10-15 ปี

Level 6A และ 6B Senior Engineering-Advanced Level

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง เพื่อทำงานร่วมกับกล่องควบคุมมอเตอร์ และเซนเซอร์

  • Level 6A สร้างหุ่นยนต์รถชอปเปอร์, หุ่นยนต์นักสำรวจ V2, หุ่นยนต์ด็อกกี้ และหุ่นยนต์ทอยลูกเต๋า รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
  • Level 6B สร้างหุ่นยนต์รถวิบากตีนตะขาบ, หุ่นยนต์เทอโรซอร์, หุ่นยนต์รถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูลาวัน และหุ่นยนต์รถถังยักษ์ประจัญบาน รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง