ระบบติดตามศักยภาพการเรียนรู้ (Learning Management System)

ระบบติดตามศักยภาพการเรียนรู้ (Learning Management System) หรือ LMS เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละด้านที่สำคัญ โดยระบบ LMS จะทำหน้าที่ในการ "จัดเก็บข้อมูลการประเมินผลของนักเรียน" เมื่อเรียนจบในแต่ละ Level ไว้ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาติดตามการประเมินผลและพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วยตัวเอง ส่วนคุณครูก็ใช้ LMS นี้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัว เพื่อพัฒนาทักษะในส่วนที่เด็กยังทำได้ไม่ดีนักได้ เนื่องจากการประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรไอคิดส์ จะเป็นการประเมินผลในเชิงของการใช้ความคิดและเชิงปฏิบัติเป็นหลัก เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการฝึกฝนกระบวนการทางความคิด ตลอดจนความใส่ใจในการเรียนรู้ โดยไม่เน้นการสอบวัดผล

นอกจากระบบ LMS นี้จะทำหน้าที่บันทึกผลการประเมินของนักเรียนในแต่ละระดับไว้ ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบ LMS นี้ได้เป็นระยะๆ แล้ว ในระบบ LMS ยังเป็นที่ "เก็บรูปภาพผลงานนวัตกรรม" ของเด็กๆ ไว้ในขณะที่เรียนในหลักสูตรไอคิดส์ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามผลงานการออกแบบของนักเรียนได้ ตลอดจนบรรยากาศและความสนุกสนานในห้องเรียนของไอคิดส์ ดังนั้นระบบ LMS นี้จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ตลอดจนทำงานร่วมกันกับครู ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น.

>> เข้าสู่ระบบ LMS <<