หลักสูตรซีเอ็ดไอคิดส์
ความหมายของหลักสูตร
แนวคิด 3i
รูปแบบการเรียน
รู้จักกับ STEM
6 เหตุผลที่ควรเรียน
level ของการเรียนทั้งหมด

     ซีเอ็ด ไอคิดส์ คือ หลักสูตรการเรียนรู้ที่ปูพื้นฐานให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านสื่อการเรียนรู้ Hunarobo จากประเทศเกาหลี ที่คัดสรรโดยทีมวิชาการของซีเอ็ด การเรียนเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่     "ซีเอ็ด ไอคิดส์" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กรักการประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด 3i คือ

 • inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กรู้สึกสนุก และอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
 • imagination ให้เด็กๆ ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
 • innovation ฝึกการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ


 •      การเรียนในห้องเรียน อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ให้เด็กๆ สร้างและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser) ผ่านสื่อการสอนทั้งในรูปแบบมัลติมีเดียและหนังสือ ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน เสริมความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ในระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้เด็กเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียนรู้ ช่วงท้ายของทุกหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตน เอง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

       STEM มาจากอักษรย่อของ 4 สาขาวิชาหลัก คือ Science (วิทยาศาสตร์), Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์)

       STEM Education
   คือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสาขาวิชาหลักที่สำคัญ 4 สาขาเข้าด้วยกัน โดยเน้นด้าน
 • ความเข้าใจ ให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจลึกซึ้งเชื่อมโยงการเรียนรู้วิชาหลักทั้งสี่ได้
 • การวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • การแก้ปัญหา ฝึกฝนให้มองภาพและแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ (System Integration)


 • เหตุผลที่ 1     ซีเอ็ด ไอคิดส์ เป็นหลักสูตรด้านการออกแบบนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น-ระดับสูงที่เน้นให้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอย่างเต็มที่ 

  เหตุผลที่ 2
       รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านการคิดการทดลอง ที่เข้าใจง่ายโดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)

  เหตุผลที่ 3
      สอดคล้องกับระบบการเรียนรู้แบบ STEM ซึ่งทำให้เด็กเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

  เหตุผลที่ 4
       อุปกรณ์การเรียนรู้ระดับคุณภาพถูกออกแบบมาอย่างดี มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง คัดสรรและจัดทำโดยทีมงานฝ่ายวิชาการ   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  เหตุผลที่ 5
       สื่อการสอนที่ทันสมัย ด้วยการใช้สื่อ Animation ที่ดูสนุกสนานและเข้าใจง่าย ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มที่

  เหตุผลที่ 6
       มีระบบจัดการการเรียนรู้ Learning Management System-LMS ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการในการเรียนรู้และเก็บภาพผลงานของเด็กผ่านระบบ LMS ได้  Level 1 Junior Engineering–Basic Level

          (เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 7-9 ปี

            เรียนรู้พื้นฐานการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เบื้องต้น การใช้งานมอเตอร์ และกลไกขับเคลื่อน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์รูปสัตว์ อาทิ หุ่นยนต์ลูกหมู 3 ตัว, หุ่นหมาป่า, หุ่นกระต่ายกับเต่า, หุ่นสุนัขและปลา, หุ่นยีราฟ นกกระจอกเทศ ปู ช้าง และหุ่นจระเข้ รวม 13 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง


  Level 2A และ 2B Junior Engineering-Intermediate Level

          (เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 8-12 ปี

            เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้น เพิ่มการใช้งานมอเตอร์เป็น 2 ตัว พร้อมติดกล่องสมองกลควบคุมหุ่นยนต์ และเริ่มต้นใช้งานตัวเซนเซอร์อินฟราเรดควบคุม
        » Level 2A สร้างหุ่นยนต์เป็ดน้อยจอมตื้อ และหุ่นยนต์รถไฟโธมัส พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       » Level 2B สร้างหุ่นยนต์รถดับเพลิง และหุ่นยนต์นักสกี V1 พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง


  Level 3A และ 3B Junior Engineering-Advanced Level

          ((เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 9-12 ปี

            เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้น การใช้งานรีโมตคอนโทรลการเคลื่อนที่ด้วยกลไกแบบสายพานและใช้ขาเดิน พร้อมติดกล่องสมองกลควบคุม
        » Level 3A สร้างหุ่นยนต์รถแข่งฟอร์มูลาร์วัน และอัศวินดอนกิโฮเต้กับลาน้อย พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       » Level 3B สร้างรถถังประจัญบาน และหุ่นแมลง 6 ขา พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง


  Level 4A, 4B และ4C Senior Engineering-Basic Level

          (แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 9-15 ปี

        เรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนที่ซับซ้อนขึ้นอีกระดับ เรียนรู้การใช้งานกล่องควบคุมที่มีฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น ร่วมกับเซนเซอร์หลายแบบ
        » Level 4A สร้างหุ่นยนต์นกเพนกวินโชว์, เครื่องบินปีกคู่, รถบั๊มมหาสนุก และเครื่องยิงลูกข่าง รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       » Level 4B สร้างหุ่นยนต์รถไฟโธมัส, หุ่นยนต์นักสำรวจ, หุ่นยนต์แมงป่อง และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1 รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       » Level 4C สร้างหุ่นยนต์สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง หลากหลายภารกิจ เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ


  Level 5A และ 5B Senior Engineering-Intermediate Level

          (แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 10-15 ปี

            เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อทำงานร่วมกับกล่องควบคุม มอเตอร์ และเซนเซอร์
       »Level 5A สร้างหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V2, หุ่นยนต์นักรบค้อน และรถดัมพ์หรรษา พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       »Level 5B สร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาด, หุ่นยนต์นักซิ่งขับเคลื่อน 4 ล้อ, หุ่นยนต์คีมยักษ์ และหุ่นยนต์ขว้างหิน รวม 4 แบบพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง


  Level 6A และ 6B Senior Engineering-Advanced Level

          (แต่ละ Level เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) สำหรับน้องๆ อายุ 10-15 ปี

            เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง เพื่อทำงานร่วมกับกล่องควบคุมมอเตอร์ และเซนเซอร์
       »Level 6A สร้างหุ่นยนต์รถชอปเปอร์, หุ่นยนต์นักสำรวจ V2, หุ่นยนต์ด็อกกี้ และหุ่นยนต์ทอยลูกเต๋า รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง
       »Level 6B สร้างหุ่นยนต์รถวิบากตีนตะขาบ, หุ่นยนต์เทอโรซอร์, หุ่นยนต์รถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูลาวัน และหุ่นยนต์รถถังยักษ์ประจัญบาน รวม 4 แบบ พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง