เปิดแล้ว! ซีเอ็ดไอคิดส์ สาขาระยอง

สำหรับ ชาวระยองที่รอคอยหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก ซีเอ็ดไอคิดส์ บัดนี้ ซีเอ็ดไอคิดส์ หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง ได้ทำการเปิดสอนแล้ว ณ ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซนเตอร์ สาขาระยอง สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี ที่สนใจ สมัครเรียนได้แล้ววันนี้

ซีเอ็ดไอคิดส์ หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง เป็นหลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมโดยผ่านทางการเรียนรู้หุ่นยนต์ ภายใต้แนวคิด "3i" คือ

๏ การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้
๏ การสร้างจินตนาการ (imagination) เพื่อจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น…
๏ นวัตกรรม (innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา

ซีเอ็ดไอคิดส์ หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง เป็นหลักสูตรนวัตกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาที่รู้จักกันในชื่อของ สะเต็มเอดูเคชัน (STEM Education) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่คัดสรรแล้วโดยทีมวิชาการของซีเอ็ด เพื่อให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง ปูพื้นฐาน "ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม" ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญหนึ่งในสาม ในการใช้ชีวิตยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย

1. ทักษะการเรียนรู้ และทักษะด้านนวัตกรรม (Learning and Innovation)
2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy)
3. ทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต (Career and Life)

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความเข้าใจในเชิงเหตุผล และกลไกการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการปรับตัวให้อยู่ได้อย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองชาวระยอง หรือท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนได้ที่ ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซนเตอร์ สาขาระยอง เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 1 โครงการกุญชร์สิริ ถนนราชชุมพล (หลังโฮมโปร ระยอง) ต. เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 22100 โทรศัพท์ 09-2538-6755, 08-9545-5050 อีเมล slcrayong@gmail.com