สมัครเรียน

ระเบียบการสมัครเรียนในหลักสูตร iKids

หลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids เป็นหลักสูตรเรียนเสริมด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 7-15 ปี ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปี ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนสอนเสริม หรือโรงเรียนแฟรนไชส์ในกำกับของ iKids ทุกแห่ง
< คลิกดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร iKids >

ระดับการเรียนในหลักสูตร iKids

คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถพาบุตรหลาน เข้ามาทำการสมัครเรียนได้ โดยการลงทะเบียนเรียนนั้น จะพิจารณาจากเกณฑ์อายุของนักเรียนเป็นสำคัญก่อน เนื่องจากนักเรียน จำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านการประกอบชิ้นงาน ความเข้าใจในด้านรูปทรง และความซับซ้อนของชิ้นงานด้วย ซึ่งทางหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids ได้จัดระดับเพื่อรับสมัคร "นักเรียนใหม่" ดังนี้

เริ่มเรียนในหลักสูตร iKids
อายุของนักเรียน
Level 1
7 – 9 ปี
Level 2
8 – 9 ปี
Level 3
9 – 10ปี
Level 4A
มากกว่า 9 ปีขึ้นไป และมีทักษะการประกอบชิ้นงานอยู่ในเกณฑ์ดี

แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ปกครองและครูใหญ่อาจพิจารณาความรู้พื้นฐาน หรือทักษะทางด้านการประกอบของนักเรียนร่วมด้วย นอกจากการจัดระดับตามเกณฑ์อายุอย่างเดียว ซึ่งถ้าหากนักเรียนมีทักษะพื้นฐานดีกว่าเกณฑ์ปกติ เช่น เคยประกอบหุ่นยนต์มาแล้วหลายแบบ หรือมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาแล้ว ก็อาจปรับเพิ่มระดับการเริ่มเรียนได้ 1 ระดับ จากเกณฑ์ปกติ ในทางกลับกัน ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง สนใจที่อยากจะให้นักเรียนเริ่มเรียนในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids ตั้งแต่ระดับแรกเลย หรือในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์อายุปกติ ก็สามารถลงสมัครเรียนได้ตามความต้องการของทางผู้ปกครองและนักเรียน

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครูใหญ่ ทราบว่านักเรียนควรเริ่มเรียนในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids ในระดับ (Level) ใดแล้ว ก็สามารถปรึกษาหารือกับครูใหญ่ เพื่อเลือกรอบเวลาเรียน และวันเริ่มเรียนที่สะดวกได้ทันที

* หมายเหตุ สำหรับรอบเวลาเรียน ให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสอบถามได้จากครูใหญ่ในแต่ละโรงเรียน และให้ยึดถือตารางเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นสำคัญ

หลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาให้มีระบบการเรียนที่สนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ไปจนถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมของตัวเองขึ้นมา ผ่านโจทย์ปัญหา หรือภารกิจที่ท้าทาย ตลอดจนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในทุกคาบเรียน ไปจนถึงความยืดหยุ่นในการเริ่มเรียนซึ่งคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถเลือกรอบเวลาเรียนที่สะดวกได้ และสามารถเริ่มเรียนได้ทันที

รอบเวลาเรียน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง วันละ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับที่เรียน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรอบเวลาเรียน ดังนี้

  • รอบที่ 1 : เวลา 10.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 : เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • รอบที่ 3 : เวลา 16.00 – 18.00 น.

อัตราค่าเรียน

ค่าเรียนในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids แบ่งตามระดับดังนี้

ระดับ
ค่าเรียน
เวลาเรียน
Level 1
2,200 บาท
10 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
Level 2
2,200 บาท
10 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
Level 3
2,200 บาท
10 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
Level 4A
2,200 บาท
10 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
Level 4B
2,200 บาท
10 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
Level 5A
3,300 บาท
15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
Level 5B
3,300 บาท
15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
Level 6A
3,300 บาท
15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
Level 6B
3,300 บาท
15 ชั่วโมง หรือ 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

** ค่าเรียนไม่รวมค่าหนังสือเรียน 150 บาท ครอบคลุมการเรียนใน 1 ระดับ (Level) ซึ่งนักเรียนจะใช้เรียนได้ประมาณ 5 สัปดาห์ เมื่อนักเรียนใช้หนังสือเรียนหมดแล้ว จะมีการเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น ครูใหญ่ หรือครูเลขานุการ จะแจ้งให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทราบ เพื่อชำระค่าหนังสือเรียนใหม่ ในการเรียนระดับต่อไป

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ที่สนใจต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids ได้ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนสอนเสริมหรือโรงเรียนแฟรนไชส์ในกำกับของ iKids ทุกแห่ง.

< คลิกดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร iKids >